VDN Multidiensten

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: VDN Multidiensten VDN Multidiensten 2461 BV Ter Aar KvK: 73955531 opdrachtgever: de wederpartij van VDN Multidiensten.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen VDN Multidiensten en een opdrachtgever waarop VDN Multidiensten deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met VDN Multidiensten, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes

1. De door VDN Multidiensten gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. VDN Multidiensten is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. 2. In de offerte worden de bedragen exclusief btw, de verschuldigde btw, alsmede andere heffingen van overheidswege afzonderlijk weergegeven. Ook eventuele, in het kader van de overeenkomst, te maken kosten, zoals bijvoorbeeld verzend- en administratiekosten worden afzonderlijk in de offerte vermeld. 3. Uitgebrachte offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Voorrijkosten

VDN Multidiensten rekent enkel voorrijkosten op basis van afstand indien opdrachtgever zich buiten een straal van 50km bevind, gemeten van de vestigingslocatie.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

1. VDN Multidiensten zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. 2. Bij de voorbereidingen en uitvoering van de opdracht zal VDN Multidiensten, voor zover redelijkerwijs mogelijk, inspelen op en rekening houden met de wensen van de opdrachtgever. 3. VDN Multidiensten is verplicht de opdrachtgever te wijzen op:
 • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden voor zover VDN Multidiensten deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen;
 • onjuistheden in de door opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
 • kenbare gebreken van de (on)roerende zaak, waaraan het werk wordt verricht;
 • gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen, die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld;
 • een en ander voor zover deze zich voor of tijdens de uitvoering van het werk aan VDN Multidiensten openbaren en VDN Multidiensten terzake deskundig moet worden geacht.
4. De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat VDN Multidiensten zijn werkzaamheden tijdig en deugdelijk kan verrichten. 5. Indien de opdrachtgever een of meer afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij gehouden de in redelijkheid hiermee verband houdende schade te vergoeden. 6. De opdrachtgever vrijwaart VDN Multidiensten voor schade veroorzaakt door: onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden of verstrekte gegevens; onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen; kenbare gebreken van de (on)roerende zaak, waaraan het werk wordt verricht; gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen, die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. 7. VDN Multidiensten kan indien nodig derden inschakelen voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 6. Arbeidscondities

 • Indien de verplaatsing van man en machines op de bouwlocatie niet in verhouding staan tot de productie, dan wel als de haalbare productie ernstig wordt vertraagd worden de werkzaamheden op regiebasis berekend.
 • Een goede bereikbaarheid van werkplekken en parkeerfaciliteiten is dit niet het geval worden de kosten doorberekend aan opdrachtgever.
 • Benodigde energie (220 v) en water (t.b.v. koeling) wordt kosteloos ter beschikking gesteld door opdrachtgever in een straal van 50 meter.
 • Ingeval van laagbouw dienen de trappen aanwezig te zijn.
 • Ingeval van hoogbouw dient er een lift aanwezig te zijn.
 • Onze werktijden liggen van maandag t/m vrijdag tussen 7.00 uur en 16.00 uur.
 • Levertijd: minimaal 5 werkdagen van tevoren afspraak maken i.v.m. planning.
 • De prijzen zijn excl. waterafvoer, maatvoering, stel-/steigerwerk, opvang van boorkern, opruimen van hakwerkzaamheden.
 • Boorwerk op extreem moeilijk begaanbare plaatsen zoals: kruipruimtes, tussen leidingen, verlaagde plafonds en daken worden gedaan in regiewerk.
 • Boorwerk met hoogwerker of hangbak word gedaan in regiewerk.
 • Na- of terugloopwerk worden berekend in regie à € 52,50 per uur.
 • Opbouwen en/of verplaatsen steiger worden berekend à € 37,50 per uur.
 • Voor een sparing t.b.v. een kruising, muurplaat, hoek, bovenste of onderste stukjes van een wand en tuitjes van de doos worden gehakt en berekend.
 • Boren van lijm- of chemische ankers op aanvraag.
 • VDN Multidiensten is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade in welke vorm dan ook die optreedt bij het af boren, zagen en slopen van (span-)kabels, leidingen, bewapening en alle andere zich in beton of overige te bewerken objecten bevindende verstevigingen. Eveneens is er geen aansprakelijkheid bij het vrijkomen van koelwater of andere vloeistoffen, het optreden van verzwakkingen en verzakkingen van constructies.
 • De opdrachtgever draagt na voltooiing van de (deel) opdracht binnen 5 werkdagen zorg voor een ondertekende (uitvoerders) bon. Bij projecten die meerdere weken duren zal de opdrachtgever wekelijks een ondertekende (uitvoeders) bon verstrekken. Als de betreffende bon niet tijdig wordt verstrekt, zijn wij gerechtigd om op basis van werkrapporten te factureren.
 • Prijzen zijn exclusief B.T.W.
 • Betalingstermijn: 30 dagen na factuurdatum.

Artikel 7. Contractduur; uitvoeringstermijn

1. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient VDN Multidiensten de opdrachtgever in kennis te stellen hierover. 2. Is de opdrachtgever het hier niet mee eens dient hij VDN Multidiensten binnen 5 werkdagen hiervan kennis te geven door dit schriftelijk te bevestigen.

Artikel 8. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen. 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beinvloed. VDN Multidiensten zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiele en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal VDN Multidiensten de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal VDN Multidiensten daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft..]

Artikel 9. Complicaties

1. Wanneer zich complicaties voordoen, doet VDN Multidiensten hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de opdrachtgever. 2. Indien de complicatie tot gevolg heeft, dat het werk niet en/of niet veilig door kan gaan, zal VDN Multidiensten het werk onderbreken. 3. Wanneer de complicatie onmiddellijk handelen vereist zal VDN Multidiensten ingrijpen, ook in het geval dat de opdrachtgever niet te bereiken is. 4. Eventuele extra kosten, die VDN Multidiensten moet maken in verband met een complicatie, die naar het oordeel van VDN Multidiensten onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de opdrachtgever worden vergoed. 5. Indien de complicatie niet onmiddellijk handelen vereist, kan de opdrachtgever meer- en minderwerk opdragen.

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst

1. De vorderingen van VDN Multidiensten op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: -na het sluiten van de overeenkomst aan VDN Multidiensten ter kennis gekomen omstandigheden geven VDN Multidiensten goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; -indien VDN Multidiensten de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. -In de genoemde gevallen is VDN Multidiensten bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van VDN Multidiensten schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11. Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door VDN Multidiensten aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. 2. Bij opdrachten, die langer dan een week duren, zal wekelijks een factuur naar opdrachtgever worden gestuurd met daarin een declaratie van de bestede uren en de in die week aangekochte materialen.  3. VDN Multidiensten hanteert een vooruitbetaling van de geschatte materiaalkosten tenzij anders overeengekomen in de opdrachtovereenkomst. 4. Indien opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt heeft VDN Multidiensten het recht om het werk op te schorten. 5. VDN Multidiensten is gerechtigd voorafgaand van de werkzaamheden de geschatte materiaalkosten te verlangen. Halverwege 25% van het resterende bedrag en na afloop van de werkzaamheden het daarvan resterende bedrag, inclusief het eventuele meerwerk en eventuele extra kosten op grond van onvoorziene kosten.[/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door VDN Multidiensten te leveren en geleverde zaken blijven haar eigendom totdat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens VDN Multidiensten terzake de betreffende, de vorige en volgende gelijksoortige leveranties terzake door VDN Multidiensten verrichte of te verrichten bijkomende werkzaamheden, alsmede terzake de vorderingen van VDN Multidiensten jegens wederpartij wegens tekortschieten door wederpartij in de nakoming van zijn verbintenissen jegens VDN Multidiensten heeft voldaan. 2. Niet verwerkte materialen van VDN Multidiensten blijven in eigendom van VDN Multidiensten.[/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Artikel 13. Aansprakelijkheid

1. VDN Multidiensten is aansprakelijk voor levering van de zaken tot op de werklocatie, eenmaal op werklocatie vallen de zaken onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de opdrachtgever. 2. VDN Multidiensten is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat VDN Multidiensten is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 3. VDN Multidiensten is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade in welke vorm dan ook die optreedt bij het af boren, zagen en slopen van (span-)kabels, leidingen, bewapening en alle andere zich in beton of overige te bewerken objecten bevindende verstevigingen. Eveneens is er geen aansprakelijkheid bij het vrijkomen van koelwater of andere vloeistoffen, het optreden van verzwakkingen en verzakkingen van constructies.

Artikel 14. Opschorting betaling

1. Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de overeenkomst/omschrijving factuur, heeft de opdrachtgever het recht de betaling op te schorten, met dien verstande, dat het op te schorten bedrag in redelijke verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek. 2. Indien het opgeschorte bedrag niet in redelijke verhouding staat tot het geconstateerde gebrek heeft VDN Multidiensten het recht de wettelijke rente in rekening te brengen over het teveel opgeschorte bedrag.

Artikel 15. Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop VDN Multidiensten geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor VDN Multidiensten niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. 2. VDN Multidiensten heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt, nadat VDN Multidiensten zijn verbintenis had moeten nakomen. 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van VDN Multidiensten opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door VDN Multidiensten niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 4. Indien VDN Multidiensten bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 16. Geschillen

1. Op alle geschillen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.